24 Nisan Çarsamba

Yazı İşleri Müdürlüğü

BEYDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET SATANDARTLARI

Sıra No
Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı
Başvuruda İstenilen Belgeler
Hizmetin Tamamlanma
Süresi
( En Geç )
1
Nikah İşlemleri
1- 6 adet fotoğraf
2- Nüfus cüzdan fotokopisi
3- Nüfus kayıt örneği
4- Sağlık raporu
1 gün
2
Su Abonesi Açılması
Dileçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir
1- Nüfus cüzdan fotokopisi
2- İkametgah
3- Tapu fotokopisi
4- Oturma ruhsatı veya inşaat ruhsatı fotokopisi
5- Abone ücreti
1 gün
3
Yapı Ruhsatı
Dilekçe ekina aşağıda belirtilen belgeler eklenir
1- Tapu fotokopisi
2- Nüfus cüzdan fotokopisi
3- İmar durumu
4- Proje
5- Yapı denetim sözleşmesi
6- Müteahhitlik sözleşmesi
7- Şantiye şefliği sözleşmesi
5 gün
4
Yapı Kullanma Ruhsatı
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir
1- 2 nolu harç beyanı
2- 2 nolu harç makbuzu
3- Sigorta ilişik kesme belgesi
4- Belediye muayene harç makbuzu
2 gün
5
İşyeri Açma Ruhsatı (Sıhhi Müesseseler)
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir
1- Nüfus cüzdan fotokopisi
2- 2 adet vesikalık fotoğraf
3- Esnaf sicil kaydı
4- Ticaret sicili (Şirketler için)
5- Vergi levhası
6- İmza sirküsü (Şirketler için)
7- İtfaiye raporu
8- Kira sözleşmesi
2 gün
6
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir
1- Nüfus cüzdan fotokopisi
2- İkametgah
3- Sabıka kaydı
4- Esnaf sicil kaydı
5- Vergi levhası fotokopisi
6- İtfaiye raporu
7- 2 adet fotoğraf
8- Nüfus kayıt örneği
7 gün
7
İşyeri Açma Ruhsatı (Gayri Sıhhi Müesseseler)
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir
1- Nüfus cüzdan fotokopisi
2- Vergi levhası
3- Esnaf sicil kaydı
4- İtfaiye raporu
1 gün
8
2. Sını GSM Ruhsatı
1- Devir ise devir dilekçesi (Mevcut ruhsat sahibi ve
devralana ait imzaları ile birlikte)
2- T.C. kimlik numarası olan kimlik fotokopisi,
1 adet fotoğraf (Tatil günleri ruhsatı alınacak ise 2
adet fotoğraf)
3- Tüzel kişiler için sicil gazetesi ve imza sirküleri
fotokopileri
4- İmar Müdürlüğü onaylı vaziyet planı ile tesisin
bulunduğu yeri gösterir plan veya belgeler, iş akım
şeması ve açıklama raporu, motor gücüne göre
sınıflandırılan işyeri ise motor beyanı ve gıda üretim
yerleri için kapasite raporu
5- Tapu ve yapı kullanma izin belgesi fotokopileri ve
kira ise kira kontratı
6- Oda kayıt belgesi, ticaret veya esnaf ve sanatkar
sicil tasdiknamesi
7- Vergi levhası veya vergi yoklama fişi fotokopisi
8- Tapuda mesken olarak görülen yerler için kat
maliklerinin oybirliği dilekçesi
9- İtfaiye raporu
10- Faaliyete göreSorumlu Müdür Sözleşmesi ve
diploma fotokopisi
11- Geçiş yolu üzerinde ise geçiş yolu izin belgesi
12- İşletme belgesi (10 kişi ve üzeri çalışanı olan
işyerleri için)
13- Deşarj izni (Üretimden oluşan atık su var ise)
14- Emisyon izni (Üretimden kaynaklanan hava
kirliliğine sebebiyet veriyor ise
15- Tabip ve sağlık personeli sözleşmesi (50 ve daha
fazla çalışanı olan işyerleri için)
16- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve
kullanma suyu temin projesi ve açıklama raporu ile
suyun kimyasal ve bakteriyolojik analiz raporu
17- Kanalizasyon bulunmayan yerlerde foseptik detay
projesi
18- Mavi plastik dosya
7 gün
9
Gelir Tahsili İşlemleri
 —
1 gün
10
Giderlerin Ödenmesi
 —
30 gün
11
Ölçü Ayar İşlemleri
 —
1 gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin
belirtilen süre zarfında yapılmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Beldiye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü
İsim : Müzeyyen ZEYBEK
Ünvan : Yazı İşleri Müdür Vekili
Adres : Atatürk Mh. Arıtürk sk. No:24 BEYDAĞ
Tel : 0 (232) 592 61 15
Fax : 0 (232)592 62 41
E- Posta : beydagbld@hotmail.com
İkinci Müracaat Yeri: Beydağ Belediye Başkanlığı
İsim : Süleyman Vasfi ŞENTÜRK
Ünvanı : Belediye Başkanı
Adres : Atatürk Mh. Arıtürk sk. No:24 BEYDAĞ
Tel : 0 (232) 592 61 15
Fax : 0 (232)592 62 41
E- Posta : beydagbld@hotmail.com