23 Temmuz Salı;

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ferdi HARMANKAYA

Mali Hizmetler Müdürü

.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün  Görevleri;

Yetki: Harcama yetkilisinin talimatı doğrultusunda Kamu Kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanımı sağlamak, mali karar ve işlemleri kontrol görevini yürütmek. „Görev ve Sorumluluklar: Belediyemizin Birimlerinden gelen tahakkuk etmiş giderleri ödemek ve yasal kesintileri yapmak, tahakkuk ve tahsilât takibini sağlamak, taşınır ve taşınmaz kayıt işlemlerini yürütmek, Beydağ Belediyesi Personel Limited Şirketi ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek, şirket personelinin özlük haklarını takip etmek, Belediyemize ait taşınmazların kira işlerini takip etmek, Birimin bütçesini hazırlamak ve 0uygulamak, SSK ve Vergi Dairesi vb. Kurumlara ödenmesi gereken kesinti ve vergilerin zamanında yapılmasını sağlamak, Belediye Personelinin hak edişlerini hazırlayıp ödemesini yapmak, Belediye Encümen Toplantılarına katılmak, yıl sonu itibari ile mali yıla ait kapanış ve devir cetvellerini hazırlayarak kesin hesabın oluşmasını ve takip eden yılın Mayıs ayında Belediye Meclisi gündemine alınarak görüşülmesini sağlamak, Bütçenin hazırlanıp Komisyonca görüşülüp Belediye Meclisinin kabulüne sunmak, diğer birimlerle uyum ve eşgüdüm içerisinde çalışmak.

Harcama yetkilisinin talimatı doğrultusunda Kamu Kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanımı sağlamak, mali karar ve işlemleri kontrol görevini yürütmek. „Görev ve Sorumluluklar: Belediyemizin Birimlerinden gelen tahakkuk etmiş giderleri ödemek ve yasal kesintileri yapmak, tahakkuk ve tahsilât takibini sağlamak, taşınır ve taşınmaz kayıt işlemlerini yürütmek, Beydağ Belediyesi Personel Limited Şirketi ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek, şirket personelinin özlük haklarını takip etmek, Belediyemize ait taşınmazların kira işlerini takip etmek, Birimin bütçesini hazırlamak ve 0uygulamak, SSK ve Vergi Dairesi vb. Kurumlara ödenmesi gereken kesinti ve vergilerin zamanında yapılmasını sağlamak, Belediye Personelinin hak edişlerini hazırlayıp ödemesini yapmak, Belediye Encümen Toplantılarına katılmak, yıl sonu itibari ile mali yıla ait kapanış ve devir cetvellerini hazırlayarak kesin hesabın oluşmasını ve takip eden yılın Mayıs ayında Belediye Meclisi gündemine alınarak görüşülmesini sağlamak, Bütçenin hazırlanıp Komisyonca görüşülüp Belediye Meclisinin kabulüne sunmak, diğer birimlerle uyum ve eşgüdüm içerisinde çalışmak.

b) İdareye İlişkin Bilgiler:

1. Fiziksel Yapı

Mali Hizmetler Müdürlüğü Odası

Vezne

Emlak İşleri

2. Örgüt Yapısı

Kanun Tüzük ve Yönetmeliklerle görevleri belirlenen Mali Hizmetler Müdürlüğü; Harcama Yetkilisi, Mali Hizmetler Müdürü, Büro, Emlak Büro, Vezneden oluşan örgütlenme yapısı ile parasal hareketleri organize eder.

3.Bilgi, Teknolojik Kaynaklar ve Personel

a) Bilgi

5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Taşınır Mal Yönetmeliği 6183 Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkında Kanun

2464 Belediye Gelirleri Kanunu

Bakanlık Genelge ve Yönetmelikleri

Başkanlık Genelge ve Yönetmelikleri

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

2886 Sayılı Kamu İhale Kanunu

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 

Mevzuatlarla ilgili dergi ve ayınlar

b) Teknolojik Kaynaklar

Bilgisayar  : 7-Adet

Ana Bilgisayar  : 2 adet (Server)

Lazer Yazıcı  : 5- Adet

Tarayıcı          : 1 Adet

İnternet Sunucusu  (ADLS Bağlantı)

c) Personel

Mali Hizmetler Müdürü

4 Adet Memur

1 Adet Daimi Personel

1 Adet Şirket Personeli

4. Sunulan Hizmetler

Mali Hizmetler Müdürlüğü yasalar çerçevesinde diğer birimler tarafından tahakkuka bağlanarak ödenmek üzere müdürlüğümüze gönderilen ödeme evraklarını tetkik etmek ve ödenmeye hazır hale getirmek üzere görevini ifa etmektedir. Müdürlüğümüzce Belediye gelirlerini, düzenleyen kanun, tüzük yönetmelik ve genelgelerin uygulanması vergi, resim, harç, ücret, ceza ve diğer Belediye gelirlerinin öngörülen süreler içerisinde tahakkuklarının yapılması gelirlerimizi arttırıcı yönde kanunların tanıdığı yetkileri zamanında ve yerinde kullanarak gelir kaybı önleyici tedbirlerin alınması sağlanmıştır. Belediye adına bankalar nezdinde açılan hesapların izlenmesi ve uygunluğunun sağlanmasına titizlikle uyulmuştur. „          Belediye aylık hesaplarının yapılması ve bütçe kesin hesabının yapılması ve Sayıştay’a gönderilmesi sağlanmaktadır.

5. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüzün, belirlenmiş, amaçlarına ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını sağlamak üzere Harcamaya yetkili, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni, Mali Hizmetler Müdürü, Tahsilat ve Emlak Memurluğu, Yazı İşleri Müdürlüğü ve tüm birimlerle, hizmetlerini de yürüten Mali Hizmetler, Yönetim ve kontrol sistemini sağlamaktadır.

Birim Yönetimi: Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesinde koordinasyonunu, düzenini sağlamak görev ve sorumluluğu müdüre aittir. Personel İdaresi, İzinler ve çalışma düzenini sağlar. Personel arasında görev bölümü yapar. Gelen ve giden evrakı inceleyerek gereğinin yapılmasını sağlar. „Müdürlük, bünyesindeki personelin, yetki ve sorumluluklarını belirler, denetimini sağlar ve Müdürlükler arası bilgi alışverişi yapar. Müdürlük, çalışmalarını düzenli ve eksiksiz yerine getirilmesi için sorumluluk dağılımını yapar, personelin belediye sistem ve prosedürlerinin, değişen mevzuatlarının ve yasaların öğrenmesi ve uygulamasında yardımcı olur.

AMAÇ VE HEDEFLER

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası Belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği temel amaçtır. Hizmete sunulan Web sayfamızda on-line işlemlerin, Tahakkuk ve tahsilat Bilgilerinin görüntülenmesi, Borç sorgulanması v.b işlemler önümüzdeki süreçte sisteme alınması düşünülerek Tahsilat İşlemlerinin hızlandırılması hedeflendirilmiştir.