23 Temmuz Salı;

KVKK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

BEYDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI        

Hazırlayan & Onaylayan
BEYDAĞ BELEDİYESİ 08/01/2022

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1 – GİRİŞ. 3

1.1.GİRİŞ. 3

1.2.AMAÇ. 3

1.3.KAPSAM… 3

1.4.TANIMLAR. 4

1.5.POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI 5

1.6.YÜRÜRLÜK. 5

1.7.POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ 5

BÖLÜM 2 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR. 5

2.1.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 6

2.1.1.Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesi, Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimin Engellenmesi ve Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması İçin Alınan Teknik Ve İdari Tedbirler. 6

2.1.2.Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi 7

2.1.3.Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler. 7

2.2.VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ; BU HAKLARI ŞİRKETİMİZE İLETECEĞİ KANALLARIN YARATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 7

2.3.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 7

2.4.İŞ BİRİMLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTIRILMASI VE DENETİMİ 8

2.5.KAYIT ORTAMLARI 8

BÖLÜM 3 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR. 9

3.1.KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ 9

3.1.1.Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme. 9

3.1.2.Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama. 9

3.1.3.Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme. 9

3.1.4.İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma. 9

3.1.5.İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme. 9

3.2.KİŞİSEL VERİLERİN KVKK 5. MADDESİNDE BELİRTİLEN KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLENMESİ 9

3.3.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ 10

3.4.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 10

3.5.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 10

3.5.1.Kişisel Verilerin Aktarılması 10

3.5.2.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması 11

BÖLÜM 4 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ 11

4.1.KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI 11

4.2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 13

4.3.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ 15

4.4.PERİYODİK İMHA SÜRESİ 16

BÖLÜM 5 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR. 16

BÖLÜM 6 – KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARMA AMAÇLARI 17

BÖLÜM 7 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI 17

7.1.KİŞİSEL VERİLERİN VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 17

7.1.1.Kişisel Verilerin İşlenmesi 18

7.1.2.Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması 19

7.1.3.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 19

BÖLÜM 8 – BİNA İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR. 20

8.1.BİNA GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİ 20

8.1.1.Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna Göre Kamera İle İzleme Faaliyetinin Yürütülmesi 20

8.1.2.Kamera İle İzleme Faaliyetinin Duyurulması 20

8.1.3.Kamera İle İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık. 21

8.1.4.Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması 21

8.2.İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ 21

BÖLÜM 9 – KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ ŞARTLARI 21

9.1.BEYDAĞ BELEDİYESİ’NİN KİŞİSEL VERİLERİ SİLME, YOK ETME VE ANONİM HALE GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ   22

9.2.1.Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri 22

BÖLÜM 10 – KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 22

10.1.VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARI KULLANMASI 22

10.1.1.Kişisel Veri Sahibinin Hakları 22

10.1.2.Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller. 23

10.1.3.Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması 23

10.1.4.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikayette Bulunma Hakkı 24

10.2.BEYDAĞ BELEDİYESİ’NİN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ 24

10.2.1.Belediyemizin Başvurulara Cevap Vermesi Ve Süresi 24

10.2.2.Belediyemizin Başvuran Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler. 24

10.2.3.Belediyemizin Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı 24

BÖLÜM 11 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KORUNMASI VE İMHA POLİTİKASININ DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ 25

BÖLÜM 12 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI SÜREÇLERİ KOORDİNASYONU.. 25

 

 

BÖLÜM 1 – GİRİŞ

1.1.GİRİŞ

BEYDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (BEYDAĞ BELEDİYESİ) kişisel verilerin korunmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve sair mevzuat tarafından getirilmiş ilke ve kurallara uymayı ve Belediye tarafından kişisel verisi işlenen kişilerin hak ve özgürlüklerini korumayı taahhüt etmektedir.

Bu doğrultuda belediyemiz tarafından, kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerini hukuka uygun olarak yerine getirmesinde rehber niteliği taşıyan Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmha Politikası (“Politika”) ilgililerin erişimine sunulmuştur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak ifade edilecektir) işbu Politika’ya dayanak teşkil etmektedir. Başta KVKK olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemelere uyumun sağlanması belediyemizin öncelikleri arasında yer alır.

Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için BEYDAĞ BELEDİYESİ tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Bu Politikada kişisel verilerin işlenmesinde BEYDAĞ BELEDİYESİ’nin benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulacaktır:

1.Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,

2.Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,

3.Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

4.Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,

5.Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,

6.Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,

7.Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,

8.Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,

9.Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,

10.Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

1.2.AMAÇ

Bu Politikanın temel amacı, BEYDAĞ BELEDİYESİ tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, Belediye’nin kişisel verilerin yönetiminde kendi standartlarını oluşturması ve gerçekleştirmesinin sağlanması; organizasyonel hedef ve yükümlülüklerin belirlenmesi ve desteklenmesi, Belediye’nin kişisel verilerin korunması alanındaki uluslararası sözleşmeler, Anayasa, kanunlar, ve sözleşmeler uyarınca tabi olduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bireylerin menfaatlerinin en iyi şekilde korunmasıdır.

BEYDAĞ BELEDİYESİ, işbu Politikayı yayımlayarak yürüttüğü kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin gerekli bilgilendirmeyi yapmayı ve böylece bu faaliyetlerin mevzuata uygun ve şeffaf bir biçimde yürütüldüğünden emin olmayı hedeflemektedir.

1.3.KAPSAM

Politika hükümleri, Belediye’nin faaliyet konuları ve çalışma alanlarında kişisel verilerin işlenmesi süreçlerine dahil olan tüm bilgi sistemlerini ve alt bilgileri, kontratları, çevre ve fiziksel alanları ve tüm bunlar için üretilen sistem ve düzenlemeleri kapsamaktadır.

Bu Politikanın kapsamını çalışanlar, memurlar, belediye başkanları, meclis üyeleri, çalışan yakınları, denetçiler, ihaleye katılanlar, muhtarlar, müşteriler, pazarcılar, vatandaşlar, stajyerler, tedarikçiler, ziyaretçiler, web sitesi ziyaretçileri, habere konu kişiler ve üçüncü kişilerin otomatik yollarla ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verileri oluşturur.

1.4.TANIMLAR

Kişisel Veri                                        :Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

İlgili Kişi                                              :Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri Sorumlusu                                :Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Kanun                                                  :6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Yönetmelik                                       :Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

Kurul                                                    :Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri             :Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler.

Kişisel Verilerin İşlenmesi          :Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Açık Rıza                                             :Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Alıcı Grubu                                        :Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

Veri İşleyen                                       :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Kişisel Veri İşleme Envanteri     :Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Kayıt Ortamı                                     :Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

İmha                                                     :Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Anonim Hale Getirme                  :Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Silinmesi           :Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi    :Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Periyodik İmha                                :Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda politikada belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Politika                                                :BEYDAĞ BELEDİYESİ’nin Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve İmha Politikası.

1.5.POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, belediyemiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

1.6.YÜRÜRLÜK

Belediyemiz tarafından düzenlenen bu Politika 08/01/2022 tarihlidir. Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politikanın yürürlük tarihi güncellenecektir.

Politika belediyemizin internet sitesinde (www.beydag.bel.tr) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

1.7.POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ

BEYDAĞ BELEDİYESİ Kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda Politikada değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İşbu Politikada yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar Politikanın sonunda açıklanır.

BÖLÜM 2 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Belediyemiz, KVKK 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmaktadır.

2.1.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

2.1.1.Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesi, Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimin Engellenmesi ve Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması İçin Alınan Teknik Ve İdari Tedbirler

 • Belediyemiz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.
 • Belediyemiz, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.
 • Belediyemiz, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • İDARİ TEDBİRLER
 • Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

 

2.1.2.Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

Belediyemiz, KVKK 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmaktadır. Bu denetim sonuçları Belediyemizin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir. 

2.1.3.Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

Belediyemiz, KVKK 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.

KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

2.2.VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ; BU HAKLARI ŞİRKETİMİZE İLETECEĞİ KANALLARIN YARATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Belediyemiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVKK 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak belediyemize iletmeleri durumunda belediyemiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurumumuz tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret uygulanabilecektir.

Kişisel veri sahipleri;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahiplerinin hakları ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye bu Politikanın 10. Bölümünde yer verilmiştir.

2.3.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KVKK ile bir takım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem ve hassasiyet verilmiştir.

Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Belediyemiz tarafından, KVKK ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Belediyemiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve BEYDAĞ BELEDİYESİ bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikanın 3. Bölümünde yer verilmiştir.

2.4.İŞ BİRİMLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTIRILMASI VE DENETİMİ

Belediyemiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

2.5.KAYIT ORTAMLARI

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, BEYDAĞ BELEDİYESİ tarafından aşağıdaki belirtilen ortamlarda başta KVKK hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları genel itibariyle aşağıda sayılanlardır. Ancak, bir kısım veriler sahip oldukları özel nitelikler ya da hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle burada gösterilen ortamlardan farklı bir ortamda tutulabilir. BEYDAĞ BELEDİYESİ her halde veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve kişisel verileri, Kanuna ve işbu Politikaya uygun olarak işlemek ve korumaktadır.

Fiziksel ortamlar;

 • Kağıt
 • Ofis
 • Ofis dolabı
 • Arşiv odası
 • Müdürlük odaları
 • Yazılı, basılı, görsel ortamlar
 • Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları)

Elektronik ortamlar;

 • Fiziksel & Sanal sunucu
 • Fiziksel & Sanal sunucu (bulut)
 • Veri tabanı
 • Yazılım
 • Taşınabilir cihazlar (telefon, notebook, ipad)
 • Masa üstü bilgisayar
 • Görsel işitsel kayıt cihazları
 • PDKS cihazı
 • Biyometrik kontrol cihazları
 • Bilgi sistem odası
 • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

BÖLÜM 3 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

3.1.KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ

3.1.1.Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Belediyemiz; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda belediyemiz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.

3.1.2.Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Belediyemiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır.

3.1.3.Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme 

Belediyemiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Belediyemiz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Belediyemiz tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.

3.1.4.İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Belediyemiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

3.1.5.İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Belediyemiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Belediyemiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Belediyemiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile Belediyemiz tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, bu Politikanın 9. Bölümünde yer verilmiştir.

3.2.KİŞİSEL VERİLERİN KVKK 5. MADDESİNDE BELİRTİLEN KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLENMESİ

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa’nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Belediyemiz bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, bu Politikanın 7. Bölümünde yer verilmiştir.

3.3.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Belediyemiz, KVKK 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda BEYDAĞ BELEDİYESİ ve varsa temsilcisinin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 10. Bölümünde yer verilmiştir.

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Belediyemiz bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVKK 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 10. Bölümünde yer verilmiştir.

3.4.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Belediyemiz tarafından, KVKK ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVKK’da öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

KVKK 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biometrik ve genetik verilerdir.

KVKK’ya uygun bir biçimde belediyemiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

*Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

*Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

3.5.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Belediyemiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine) aktarabilmektedir. Belediyemiz bu doğrultuda KVKK 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikanın 6. Bölümünde yer verilmiştir.

3.5.1.Kişisel Verilerin Aktarılması

Belediyemiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan Kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;
 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Belediyemizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, belediyemizin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

3.5.2.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Özel nitelikli kişisel veriler Belediyemiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır

BÖLÜM 4 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ

Belediyemiz, KVKK 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine talep ettiği takdirde bildirmektedir.

4.1.KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

Belediyemiz nezdinde KVKK 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Belediyemizin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda KVKK 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak KVKK’da başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVKK’da belirtilen genel ilkelere ve KVKK’da düzenlenen bütün yükümlülüklere uyarak işbu Politika kapsamındaki sürelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler işlenmektedir. Bu kategorilerde işlenen kişisel verilerin işbu Politika kapsamında düzenlenen hangi veri sahipleriyle ilişkili olduğu da işbu Politikanın 5. Bölümünde belirtilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SINIFI                                         KİŞİSEL VERİ SINIFI AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi                                                     Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Ehliyet, Nüfus Cüzdanı, Pasaport gibi fotoğraflı ve geçerli resmi belgelerde yer alan tüm bilgiler.

İletişim Bilgisi                                                  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi bilgiler.

Özlük Bilgisi                                                      Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın veya Kurumla çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri.

Hukuki İşlem Bilgisi                                       Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Kurumun politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler.

Fiziksel Mekan Güvenliği                            Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler.

Finans Bilgisi                                                    Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; belediyemizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler.

İşlem Güvenliği                                               Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel veriler.

Mesleki Deneyim Bilgisi                              Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin mesleki deneyimine ilişkin kişisel veriler.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar                              Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen kişiye ait görsel ve işitsel kişisel veriler.

Müşteri İşlem Bilgisi                                     Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan bilgiler.

Pazarlama Bilgisi                                            Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler.

Diğer Bilgiler                                                    Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Encümen kararları, meclis kararları, toplantı tutanakları, vatandaş talepleri, evlilik işlemleri (evlenme izni kararı, iddet müddetinin kaldırılması/devamı kararları, mal ayrılığı sözleşmesi, evlenme izin belgesi) ihale işlemleri (ihale durum belgesi, teminat mektubu, borcu yoktur yazısı, oda sicil kayıt belgesi)

Özel Nitelikli Kişisel Veri                             Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

4.2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Belediyemiz KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel veriler işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

 • Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kurumun ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde
 • Kişisel verilerin belediyemiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin belediyemizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerinizin ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde belediyemiz tarafından işlenmesi,
 • Kişisel verilerinizin belediyemiz tarafından işlenmesinin belediyemizin veya ilgili kişilerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla belediyemiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması, 
 • belediyemiz tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda öngörülmesi,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.

Yukarıda açıklanan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz BEYDAĞ BELEDİYESİ tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

 • çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • fiziksel mekanın güvenliğinin sağlanması
 • bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 • denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
 • hukuk işlemlerinin takibi ve yürütülmesi
 • saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi
 • acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • kurumsal iletişimi sağlamak
 • stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • evrak kayıt faaliyetlerinin yürütülmesi
 • dilekçe başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet, istek ve önerilerini değerlendirebilmek
 • belediyecilik hizmetleri kapsamındaki kamu hizmetlerini yerine getirebilmek, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek
 • halkın bilgi edinme süreçlerinin yürütülmesi
 • belediyecilik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • kamu kurumları tarafından gelen taleplerin değerlendirilmesi ve işlenmesi
 • konaklama süreçlerinin yürütülmesi
 • rutin denetimlerin gerçekleştirilmesi
 • hafriyat süreçlerinde yasal izinlerin yürütülebilmesi
 • çevre temizlik ve ilaçlama süreçlerinin yürütülmesi
 • yol işleri süreçlerin yürütülmesi
 • inşaat işleri süreçlerin yürütülmesi
 • altyapı hizmetleri süreçlerin yürütülmesi
 • ihale süreçlerinin yürütülmesi
 • imar uygulamalarının tebliği
 • emlak ve imar borcu bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi
 • riskli yapı denetim süreci faaliyetlerinin yürütülmesi
 • yapı kullanma izin belgesi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • belediye ve mücavir alan içerisindeki alanların haritalarını yapma süreçlerinin yürütülmesi
 • imar durumu süreçlerinin yürütülmesi
 • tescilli kültür varlıklarının korunması süreçlerinin yürütülmesi
 • mükerrer ödemelerin çözümlenmesi
 • tahsilat süreçlerin yürütülmesi
 • kültürel, sanatsal ve eğitsel etkinlik süreçlerinin yürütülmesi
 • sosyal yardım ve organizasyon faaliyetlerinin yürütülmesi
 • yasal teşvik süreçlerinin yürütülmesi
 • cenaze bilgilerinin kayıtlanması süreçlerinin yürütülmesi
 • Belediye Meclisi ve Encümeninin toplanması süreçlerin yürütülmesi
 • evlilik işlemleri faaliyetlerinin yürütülmesi
 • kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek
 • vatandaşlarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirebilmek
 • evlilik, sosyal yardımlaşma, etkinlikler, cenaze işlemleri vb. belediyecilik faaliyetlerini yürütebilmek
 • yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanabilmek
 • sosyal yardımlarda vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyebilmek ve gerekli hallerde sosyal yardım alacak vatandaşları belirleyebilmek
 • vatandaş taleplerinin yerine getirilebilmesi
 • 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamındaki görevlerin yapılması süreçlerinin yürütülmesi
 • cezai süreçlerin yürütülmesi
 • pazar hizmetleri ile ilgili süreçlerin yürütülmesi
 • işyerlerinin ruhsatlandırma süreçlerinin yürütülmesi
 • pazaryerleri tahsis süreçlerinin yürütülmesi
 • işyeri açma ruhsatı denetimlerinin yapılması ve iş yeri kapatma cezasını uygulama süreçlerinin yürütülmesi

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak BEYDAĞ BELEDİYESİ tarafından açık rıza temin edilmektedir.

4.3.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Belediyemiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler belediyemizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak belediyemizin uygulamaları ve teamüller uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte veya yok edilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve belediyemizin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda belediyemize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Saklama süresi dolan kişisel veriler, imha süreleri çerçevesinde, 6 (altı) aylık periyodlarla işbu Politikada yer verilen usullere uygun olarak imha edilir. Kişisel verilerin silinmesi yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanır.

4.4.PERİYODİK İMHA SÜRESİ

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince BEYDAĞ BELEDİYESİ periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Periyodik imha süreleri ilk olarak 2022 yılının Haziran ayında başlar ve her 6 (altı) ayda bir tekrar eder.

BÖLÜM 5 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Belediyemiz tarafından, aşağıda sıralanan kişisel veri sahibi kategorilerinin kişisel verileri işlenmekle birlikte, işbu Politikanın uygulama kapsamı çalışanlar, memurlar, belediye başkanları, meclis üyeleri, çalışan yakınları, denetçiler, ihaleye katılanlar, muhtarlar, müşteriler, pazarcılar, vatandaşlar, stajyerler, tedarikçiler, ziyaretçiler, web sitesi ziyaretçileri, habere konu kişiler ve üçüncü kişiler ile sınırlıdır.

Belediyemiz tarafından kişisel verileri işlenen kişilerin kategorileri yukarıda belirtilen kapsamda olmakla birlikte, bu kategorilerin dışında yer alan kişiler de KVKK kapsamında belediyemize taleplerini yöneltebilecek olup; bu kişilerin talepleri de bu Politika kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

Aşağıdaki tabloda yukarıda belirtilen kişisel veri sahibi kategorileri ve bu kategoriler içerisindeki kişilerin hangi tip kişisel verilerin işlendiği detaylandırılmaktadır.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ                                            İLGİLİ KİŞİSEL VERİNİN SAHİBİ

Kimlik Bilgisi                                                                    çalışan, memur, belediye başkanı, meclis üyesi, çalışan yakını, ihaleye katılan, muhtar, pazarcı, vatandaş, stajyer, müşteri, tedarikçi, denetçi, habere konu kişi ve üçüncü kişi.

İletişim Bilgisi                                                                  çalışan, memur, belediye başkanı, meclis üyesi, ihaleye katılan, muhtar, pazarcı, vatandaş, stajyer, müşteri, tedarikçi, denetçi.

Özlük Bilgisi                                                                     çalışan, memur, stajyer.

Hukuki İşlem Bilgisi                                                       çalışan, belediye başkanı, ihaleye katılan, tedarikçi, üçüncü kişi, memur, vatandaş.

Fiziksel Mekan Güvenliği                                           çalışan, belediye başkanı, meclis üyesi, müşteri, stajyer, memur, ziyaretçi.

Finans Bilgisi                                                                    çalışan, belediye başkanı, ihaleye katılan, meclis üyesi, memur, pazarcı, tedarikçi, müşteri, vatandaş, üçüncü kişi.

Mesleki Deneyim Bilgisi                                             çalışan, çalışan yakını, memur, stajyer, vatandaş, üçüncü kişi.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar                                              çalışan, çalışan yakını, belediye başkanı, memur, ihaleye katılan, meclis üyesi, vatandaş.

Müşteri İşlem Bilgisi                                                     çalışan, tedarikçi, tedarikçi çalışanı, ihaleye katılan, vatandaş.

Pazarlama Bilgisi                                                            web sitesi ziyaretçisi.

İşlem Güvenliği Bilgisi                                                 web sitesi ziyaretçisi, çalışan, memur.

Diğer Bilgiler;                                                                  çalışan, belediye başkanı, ihaleye katılan, memur, üçüncü kişi, vatandaş.

Özel Nitelikli Kişisel Veri                                            çalışan, memur, çalışan adayı, belediye başkanı, meclis üyesi, ihaleye katılan, pazarcı, vatandaş, stajyer, tedarikçi, tedarikçi çalışanı, ziyaretçi.

BÖLÜM 6 – KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARMA AMAÇLARI

Belediyemiz, KVKK 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.

Belediyemiz KVKK 8. ve 9. maddelerine uygun olarak kişisel verileri aşağıda sıralanan alıcı gruplarına aktarılabilir:

 • yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişileri
 • belediyemiz avukatlarına
 • bankalara
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi
 • Beydağ Kaymakamlığı
 • İzmir Valiliği’ne
 • Kamu İhale Kurumu
 • kolluk kuvvetlerine
 • Nüfus Müdürlüğü
 • Tedarikçiler
 • herkese açık

Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen aktarımlarda Politikanın 2. ve 3. bölümlerinde düzenlenmiş hususlara uygun olarak hareket edilmektedir.

BÖLÜM 7 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Belediyemiz, KVKK 10. maddesine uygun olarak işlediği kişisel veriler hakkında kişisel veri sahibini aydınlatmaktadır.

7.1.KİŞİSEL VERİLERİN VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

7.1.1.Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda bu bölüm altında 7.1.2. başlığı içerisinde yer alan şartlar uygulanır.

Belediyemiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde KVKK 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

Belediye faaliyetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen kanunlar uyarınca ilgili kişilerin kişisel verileri işlenmektedir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

1475 sayılı İş Kanunu

1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu

213 sayılı Vergi Usul Kanunu

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

2872 sayılı Çevre Kanunu

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

3194 sayılı İmar Kanunu

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5199 Hayvanları Koruma Kanunu

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

5326 sayılı Kabahatler Kanunu

5393 sayılı Belediye Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanunu

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

832 sayılı Sayıştay Kanunu

Belediye Zabıta Yönetmeliği

Evlendirme Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik

7.1.2.Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Kişisel verilerin elde edilme sebeplerine yönelik işleme amacının (birincil işleme)dışındaki kişisel veri işleme faaliyetleri (ikincil işleme) işbu başlığın (ii), (iii), (iv) (v), (vi), (vii) ve (viii)’de yer alan şartlardan en az biri aranmakta; bu şartlardan biri yok ise, belediyemiz tarafından bu kişisel veri işleme faaliyetleri kişisel veri sahibinin bu işleme faaliyetlerine yönelik açık rızasına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir. 

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 • Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

 • Belediyemizin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

belediyemiz veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 • Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.

 • Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 • Belediyemizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla belediyemizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

7.1.3.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Belediyemiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

BÖLÜM 8 – BİNA İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Belediyemiz tarafından bina girişlerinde ve bina içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya ve 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir.

Belediyemiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, belediyemiz binası, Baraj Kır Lokantası, Konuk Evi ve Kültür Merkezi ve Şantiyede güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla Belediyemiz tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.

Bu kapsamda Belediyemiz Anayasa, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmektedir.

8.1.BİNA GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİ

Bu bölümde Belediyemizin kamera ile izleme sistemine ilişkin açıklamalar yapılacak ve kişisel verilerin, gizliliğinin ve kişinin temel haklarının nasıl korumaya alındığına ilişkin bilgilendirme yapılacaktır.

Belediyemiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, belediyenin, çalışanların ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve vatandaşların aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

8.1.1.Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna Göre Kamera İle İzleme Faaliyetinin Yürütülmesi

Belediyemiz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVKK’da yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.

Belediyemiz, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, kanunlarda öngörülen amaçlarla ve KVKK’da sayılan meşru menfaat ile kişisel veri işleme şartına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

8.1.2.Kamera İle İzleme Faaliyetinin Duyurulması

Belediyemiz tarafından KVKK 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır.

Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Belediyemiz tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; Belediyemiz internet sitesinde işbu Politika yayımlanmakta ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır.

8.1.3.Kamera İle İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık

Belediyemiz, KVKK 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

Belediyemiz tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politikada sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır.

Belediyemizin merkez binasında güvenlik amacı ile (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) belediye giriş çıkışları, idari ofisler ve koridorlarda yer alan kameralarla izleme yapılmakta ve 2 ay boyunca muhafaza edilmektedir.

Konuk Evi ve Kültür Merkezinde güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina giriş çıkışları, koridorlar, yemekhane, meclis salonu, sinema salonu ve çamaşırhanede yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 10 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

Baraj Kır Lokantasında güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina dış cephesinde yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 7 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

Belediye Şantiyesinde güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) ile dış çevrede, atölye ve dinlenme alanında yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 7 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlar (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

8.1.4.Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Belediyemiz tarafından KVKK 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

8.2.İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ

Belediyemiz sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek, hizmetlerimizle ilgili şikayet, öneri ve istekleri değerlendirmek, iletişim süreçlerinin yürütülmesi ve bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek amacıyla ad soyad, e-posta adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgisi, IP adresi bilgisi, log kayıtları ve çerez kayıtları kaydedilmekte ve 1 ay muhafaza edilmektedir.

BÖLÜM 9 – KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ ŞARTLARI

Belediyemiz, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVKK 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde belediyemizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

9.1.BEYDAĞ BELEDİYESİ’NİN KİŞİSEL VERİLERİ SİLME, YOK ETME VE ANONİM HALE GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVKK 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Belediyemizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu kapsamda Belediyemiz ilgili yükümlülüğünü bu bölümde açıklanan yöntemlerle yerine getirmektedir.

9.2.1.Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

Belediyemiz ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. Belediyemiz tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

 • Fiziksel Olarak Yok Etme

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. Uygulanabilecek yöntemler aşağıdaki gibidir:

 • Evrak imha makinasından geçirmek;
 • Yakmak;
 • Yırtmak (Okunmaz hale gelecek şekilde);
 • Veri üzerini karalamak.
 • Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme

BEYDAĞ BELEDİYESİ bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

BÖLÜM 10 – KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

Belediyemiz, KVKK 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir ve Belediyemiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVKK 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

10.1.VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARI KULLANMASI

10.1.1.Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

10.1.2.Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, KVKK 28/1 maddesi gereğince aşağıdaki haller KVKK kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahipleri bu konularda 10.1.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler:

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK 28/2 maddesi gereğince aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç 10.1.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 2. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

10.1.3.Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri bu bölümün 10.1.1. Başlığı altında sıralanan haklarına ilişkin taleplerini www.beydag.bel.tr adresinde bulunan “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurulup ıslak imzalı veya güvenli elektronik imzalı olarak BEYDAĞ BELEDİYESİ’nin “Atatürk Mah. Arıtürk Sokak no:27 Beydağ İZMİR” adresine posta yoluyla iletebileceklerdir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri gereği başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahiplerinin, haklarını kullanmak için dolduracakları başvuru formunda başvurunun yöntemi de ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.

10.1.4.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikayette Bulunma Hakkı

Kişisel veri sahibi KVKK 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; belediyemizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikayette bulunabilir.

10.2.BEYDAĞ BELEDİYESİ’NİN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ

10.2.1.Belediyemizin Başvurulara Cevap Vermesi Ve Süresi

Kişisel veri sahibinin, bu bölümün 10.1.3. başlıklı kısmında yer alan usule uygun olarak talebini belediyemize iletmesi durumunda belediyemiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, belediyemiz tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

10.2.2.Belediyemizin Başvuran Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler

Belediyemiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir.

Belediyemiz, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

10.2.3.Belediyemizin Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

Belediyemiz aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 5. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 6. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 7. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 8. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 9. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması
 10.  Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
 11. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

BÖLÜM 11 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KORUNMASI VE İMHA POLİTİKASININ DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ

Belediyemizin işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasların ilişkili olduğu Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda kaleme alınmış temel politikalar oluşturulmuştur. Bu politikaların belediyenin diğer alanlarda yürüttüğü temel politikalarla da bağı kurularak, belediyenin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir.

BÖLÜM 12 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI SÜREÇLERİ KOORDİNASYONU

BEYDAĞ BELEDİYESİ tarafından KVKK düzenlemelerine uygun hareket edilmesini ve Politika’nın yürürlüğünü sağlamak için yönetim yapısı kurulmuştur.

BEYDAĞ BELEDİYESİ bünyesinde işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere Kişisel Verileri Koruma Komitesi kurulmuştur.

Bu Komite’nin kişisel verilerin korunması ile ilgili görevleri aşağıda belirtilmektedir:

 1. Kişisel verilerin korunması, saklanması, işlenmesi ve kişisel verileri silme ve yok etme süreçlerinin işletilmesinden Komite sorumludur. Bu kapsamda gerekli prosedür Komite tarafından oluşturulur ve anılan prosedürün uygulanmasını sağlar. Kişisel verilere ilişkin mevzuatta bir değişiklik meydana gelirse, yeni düzenlemelere uyum için belediye içi aksiyonların alınmasını sağlar.
  1. Kişisel Veri Envanterini hazırlar, Kişisel Veri Envanterini periyodik olarak günceller, Kişisel Veri Envanterini sicile bildirir ve güncel tutulmasını sağlar, sicil ile yazışmaları yapar ve saklar.
  1. Kişisel verileri işleyen üçüncü kişiler ile yapılacak gizlilik sözleşmelerini kontrol eder, KVKK kapsamında uyumluluğunu teyit eder, gerekirse üçüncü kişileri denetler.
  1. Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişileri belirler ve yetkilendirir.
  1. Komite, BEYDAĞ BELEDİYESİ içerisinde bulunan tüm kişisel verilerin korunmasına yönelik teknik ve idari önlemleri almak, gelişmeleri ve idari faaliyetleri sürekli takip etmekle ve gerekli prosedürleri hazırlayarak BEYDAĞ BELEDİYESİ içerisinde duyurmak ve bunlara uyulmasını sağlamak ve denetlemekle yükümlüdür.
  1. Komite, tüm kişisel veri işleme süreçleri bakımından Aydınlatma Yükümlülüğünün yerine getirilmesini ve gerektiğinde açık rızanın alınmasını ve muhafazasını sağlamakla yükümlüdür. Komite, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında;
 2. Veri sorumlusunun kimliğinin duyurulmasını sağlar.
 3. Kişisel verilerin işlenme amaçlarını; belirli, meşru ve açık amaçlar için olmasını sağlar.
 4. İşlenen verilerin kimlere hangi amaçla aktarılacağını açıklar.
 5. Veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi açıklar. 
  1. Kişisel verilerin işlenmesi için kişinin açık rızasının alınma yollarını belirler, uygulatır ve denetler.
  1. Özel nitelikli kişisel verilerin kayıt altına alınması durumunda açık rızanın alınmasını mutlaka garanti eder.
  1. Kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılması durumunda paylaşılacak yerin makam ve statüsüne göre veri sahibinden açık rıza alınıp alınmayacağını belirler.
  1. Kişisel veri yurtdışına aktarılacak ise ve açık rıza da alınmamış ise; verinin aktarılacağı yerde yeterli korumanın olması veya yeterli koruma olmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve kurulun izninin alınması durumunda paylaşılmasını koordine eder.
  1. Komite, kişisel veri sahiplerinin başvurularını değerlendirir ve başvurulara cevap için belediye içerisinde koordinasyonu sağlar. Kurul ile iletişim halinde olunması gereken durumlarda gerekli koordinasyonu ve iletişimi sağlar. Kişisel veri sahibinin başvurması halinde en geç 30 takvim günü içinde ilgili kişi haklarının yerine getirilmesini sağlar.
  1. Şikayet durumunda veya herhangi bir nedenle Kurulun tebliğlerini takip eder ve 30 takvim günü içerisinde yerine getirilmesini sağlar.
  1. Komite, kişisel verilerin korunması, saklanması, işlenmesi ve imhası süreçlerinin KVKK’ya ve Politikalara uyumu yönünde bir eksikliğin veya riskin tespit edilmesi halinde giderilmesi için gerekli önlemleri alır. Bu kapsamda Komite, kendisine raporlanan her bir yeni işleme sürecinin denetimini yapar.
  1. Kişisel verilerin ilgili mevzuatlarda öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süreyi belirler.
  1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, kişisel verileri denetleyerek silinmesi, imha edilmesi veya anonim hale getirilmesi gereken kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini sağlar.
  1. Kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi ile ilgili yapılan bütün işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlar ve söz konusu kayıtların, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 yıl süreyle saklanmasını sağlar.
  1. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili temel politikaları ve mevzuatla uyum sağlanması için yapılması gerekenleri belirler. Belirlenen temel politika ve aksiyon adımlarını üst yönetimin onayına sunar, uygulanmasını gözetir ve koordinasyonunu sağlar.
  1. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin politikaların ne şekilde uygulanacağına ve denetimin ne şekilde yapılacağına karar verir, üst yönetimin onayını aldıktan sonra gerekli görevlendirmelerde bulunur.
  1. BEYDAĞ BELEDİYESİ’nin kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin eder, iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayına sunar.
  1. Çalışanların kişisel verilerin korunması ve BEYDAĞ BELEDİYESİ politikaları konusunda eğitilmelerini sağlar.
  1. Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri takip eder, bu gelişmeler kapsamında yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunur.
  1. Kurum ve Kurul ile olan ilişkileri yönetir.

BEYDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI